Brief Nr 70 De Veldtochten in het oosten

O 182 ANSEGEM

A Moncieur a moncieur jocobus oortere commune d Anseghem arrondisement (de courtrai) partement (de) la lis (C)ourtraij sito sito sito

Dabruweedst a glogo1 dezen 15 aijgustus 1813

zeer Beminden vader ende moeder zusters ender broeders

ik late ul weten den staed van mijne gezondheijd godt lof van mijnen kant het gaed met mij nog gheel wel gelijk jk van ul ben hopende en t is met de alderuijtdruckkelijkste en in aldernegenste2 lifde dat ul laete weten als dat jk den brief met mijn geldt ontfangen op 12 oust maend3 en den andere op den 15 maer jk ben ongelukkleijk gevaeren zij hebben den brief opengebrocken en zij hebben mij een (r)ekeninge gemaekt van 11 frans en half en twee frans voor het ontfangen en eenen franc voor een (paer) getten4 zoo jk hier maer 3 frans en half in mijnen zak gesteken en hebbe, en nij5 laete ul weten als dat jk geblieceert6 ben op den 14 dito dat ik ombequaem ben van mijnen zak te draegen en ik ben tegen(wordig) met de foture7 op roete om naer tresten8 in het hospetael te gaen nu laete jk ul weten als dat moet 25 frans kosten hebben om een certeficaet afte(s)einden voor mijnen broeder en jk vreze dat jk geen krijgen zal want daer is nog maer eenen in companie die een gekregen heeft en heeft meer als hondert frans gekost maer jk zal(le) mijn bieste9 doen zoo veel als jk kan

(de r)ekeninge die maekte tot *** *** als zoo daer 22 voeren hoij 6 backen coelen 20 backen *** lands en daer is 8 guldens 2 (stuijvers) * oerden en dat staed op de10

En gij moet mij gien antworde opzeinden want jk en zoude geen antworte krijgen maer zoo jk weder bij mijn companie ben zal jk schrijven nu laete ik ul weten ik van joannus Bapt van de Woijttem niet weten: en jk hooren zeggen van joannus bapte vagele(v)e van hijvighem11 dat joannus Messenen gevangen is met geheel zijn regement van den (resenaer)12

Sarel Lous den haen van Avelghem

jk laete ul weten den staedt van mijne gezondh(eijd) godt lof van mijnen kant het gaed met mij nog ghel13 wel en pijze14 van ul: het zelve maer jk ben grootelijk verwonderd15 dat jk al drij brieven geschrev(en) hebbe en dat jk gen antworde en krijgen waer van g*schelijk16 verwonderd ben jk pijze dat gijlieden mij geheel vergeten hept jk twee mal om geld geschreven en jk en krijge gen maer zijt tog zoo goed van mij in mijne armoede *** *** en alsdan zal ook mijn beste doen en daerom zent mij tog wat geld op indien het moegelijk is en als gij schrijft gij moet mijn adres alzoo schrijven monceur sarel lous den haen premee17 resement 2eme batallion 3eme companie valtegueer18 garde jmpreale19 dabruweedst20 a gloga1
joannes bapt verrest die is geblaceert21 geweest op den 2 van mije en wij heben gpijest dat dood was maer hij is nog levende maer hij en nog (in de) companie niet maer is in een hospetael maer waer hij nu is en wetes jk niet maer hij zal zijnnen conze22 becommen met ten eersten23 waer mede dat wij blijven ul onderdaenige zonen

Joseph Blouwblomme

Sarel lous den haem

joannes Bapt verrest

Hopende dat gij de complementen mede zult schrijven met de ouders van sarel lous den haem

Dit is geschreven van josph blouwblomme van anseghem

1813

Aantekeningen
1 Glogau. 2 Allergenegenste. 3 Oogstmaand, augustus. 4 Getten, slobkousen. 5 Nu. 6 Geblesseerd, gewond. 7 Voiture, rijtuig. 8 Dresden. 9 Mijn best. 10 De onderkant van het blad is o.a. door vlekken en doorhalingen onleesbaar geworden. 11 Gemeente Ingooigem, ook wel IJvegem genaamd in de volksmond. 12 De Russen. 13 Geheel. 14 Denk. 15 Verbaasd. 16 Ganselijk, geheel en al. 17 Premier, eerste. 18 Voltigeur, verkenner. 19 Impériale, keizerlijk. 20 Zeer duidelijk geschreven, maar duister. Misschien een plaatsnaam als Dabrowa, Dabrowitz? 21 Geblesseerd, gewond. 22 Ontslag uit de dienst. 23 Zeer spoedig.
De geadresseerde is wel Depoortere of De Poortere.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel