Brief Nr 71 Her en der in Frankrijk

a O 82 DEERLIJK

Au Citoije(n) Joseph Delesnaijdre de La Commune derleck Canton D' arlebeck departement De La lisse a Erlecke Sitot Sitot Sitot

Beminden Vader Ende moeder Suster ende broeder

ik en kan niet Naerlaeten van uw eenen brief te schrijven het gaet godt Lof nog wel met mij ik ben in volle gezontijed en ik hope dat gij ook nog al gezond zijet ik hebbe gedesserteert van ruwaen1 wij waeren met vieren aen2 wij nog drij nachten konen marseren wij waeren in Vlaenderen maer wij hebben ongelukkueg geweest wij hebben van eenen boer verraed3 gewest het was Seker eenen grooten capoen4 wij hebben daer voeren honderd viftig uren verre in de gevangenesse geseten ik ben tot brest men rekent dat tweehondert dertig5 van vlaenderen wij Lojeiren6 bij den borger die drij battions zijn tot brest het is eene have daer moeten der taeentig duijst7 op de zee en te weten en zullen wij ook van dat getal niet zijn wij zijnde Eerste gwest8 wij Lojeiren bij den borger al die aechter9 ons gekomen zijn gaen op de zee zij zijn in de have toedat het getal daer is wij en weten niet als10 wij zullen moete mee gaen of niet het is ook zulk dier Leven dat al drij keeren zoo diere is of11 in vlaenderen de tuback gelt een alve kroon het pond maer men kan den dienen12 nog miessen13 ik hebbe geschreven om een wieneg geld en ten komt ter niet14 ik ben verwondert is mijne brief gearrevert dat het niet en komt maer weelt zoo goet zijn van wat te seden15 daer komen dagelijks brieven Gij en moet geld in den brief niet steken het moet een wiesselbrief zijn gij en den brief van geenen bronselaere16 Laeten schrijven want het moet klaer17 zijn ik ben in derde battion aechte compie en de eenneenseventig alve brigarde dat moet op het adrees Staen het is een wonderbaer quaertier daer ik ben dat nog kostelhuijs18 (is) ik zoud nog wat te verteelen weten het bij staed in weille van godt19

daer op verwachtende antworde geheel met den eersten20 geschreven den dertienden apriel ivo verbeke is saldaet gelijk ik vos is en ook nog jospeh de Leersnijer

Aantekeningen


1 Rouen. 2 Hadden. 3 Verraden. 4 Fra. capon, verklikker. 5 230 Uur gaans. 6 Logeren, verblijven. 7 80.000. 8 Aangezien wij hier 't eerst waren. 9 Na. 10 Of. 11 Als. 12 Die. 13 Missen. 14 En het komt niet. 15 Zenden. 16 Knoeier. 17 Duidelijk. 18 Kosthuis. 19 Het bestaat bij de wil van God? 20 Zo spoedig mogelijk.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel