Brief Nr 76 Her en der in Frankrijk

H 46 NIEUWPOORT

A la Citoijenne Citoijenne veuve de pierre Thieren demeurant a Nieuport departement dela lijs par dunkerque en flandre a Nieuport sitot1

de goetheidt van mij een certificat af te senden gegeven door de minucipaliteit2 onderteekent van den prefect3 om dat ik Eens naer huijs soude mogen of konnen koomen, waerbij gij Lieden mij declareert als dat noodigh t'huijs ben om uL affairens4 te redeeren5, gij Lieden heeft mij geschreven in den uwen van den 28 vandimair6 lest als dat onsen Maeire Een certificat afgesonden heeft naer mijnnen chef De Bataillon maer tot nu toe en hebbe ik geene teekens of antwoorde ontfangen en ook gelijker wijs ik in hospital gebleven sijn en dat mijn Bataillon vertrokken is naar america soo en hebbe ik geene antwoorde daer van ontfangen voorders gelieft mij sitot aftesenden het gonne ik uL versoeke gelieden sult mij veel plesier en moogelijks in korte dagen7 sien ook versoeke ik uL Eenigh gelt om mij wat te Eerstellen8 uijt mijnen aermoede9 want ik hebbe sekerlijk grootelijks noodigh voorders Complimenten aen g'heel mijnne famillie ende goede kennissen als dat ik volle gesontheidt ben principalijk10 aen pieter vanderzijpe en aen pieter fiers die over Eenige dagen11 gearriveert sijn binnen Nieuport als dat ik ook gekoomen sijn tot port Malo sij hebben ook de comp van pieter dons en van basiluis van de velde en sij sijn nogh altijdt in volle gesontheidt. waermede ik sluijtte met den wensch van Een geluk zaligh nieuw-jaar ook met het retour *** den desen den uwen sal verwaghten met het gonne ik uL versoeke
uL Dienaer pierre Thieren caporal dans la 6m comp du 2m Bataillon dela 71m 1/2 Brigade en garnison aport Malo soo is mijn addres

Aantekeningen


Vergelijk brief 293 van dezelfde auteur. 1 De voorzijde van dit briefblad is in 1965 per vergissing niet gefotografeerd; bij onze werkzaamheden op het Rijksarchief te Brugge in 1977 bleek de brief niet meer aanwezig in nr. 3259bis. 2 Overheid. 3 Bestuurder van het arrondissement. 4 Zaken. 5 Redderen, verzorgen. 6 De datum is 19 oktober; uit de wijze van dateren kan afgeleid worden dat de brief waarschijnlijk stamt uit 1799 of 1800. 7 Binnenkort. 8 Herstellen. 9 Geleden gebrek. 10 Vooral. 11 Enige dagen geleden.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel