Brief Nr 79 Her en der in Frankrijk

H 69 OOSTKAMP

Au citoijen citoijen cornelus buijse obergiest1 dumurant a hooskampt arondisiment de bruge d' partement de La Lijs om voort te bestellen aen de weduwe kerrebrouck tot hoostcampt

camp de montruieL pres de fromansau (?)

Dezen 12 fructidor Jaer 132 der fransche republike

mijn moeder

Ik en kan nie mankieren van aen ulieden te laeten den staed van mijn gesontheijd het gaet nog wel godt maer ik ben grotelijks verwoondert in ulieden omdiswille dat ik al twee brieven geschreven tot luxenborg3 en ik en hebt geene antwoorde daer op gehaed waer om dat ik grootelijks malcontant4 ben, en ik laete ulieden noog vooders5 weten als dat ik nu tegenwoordig in het camp ben vanmoutruiel6 tegen de zeede7 dat is dertig uren van vlaenderen en wij hier gecampert in tenten van stroo op de haerde8 en ook mo(e)ten wij ale dage vec(t)en tegen de engelsche want wij resckieren alle dage ons leven zoohergo9 mij moeder ik versoeke van ulieden mijn met dezen brief antwoord zoo haes10 als dat ulieden mogelijk is, en hook versoeke van ulieden wat geld de som van vier fransche croonen vermeids11 dat ik het grootelijks van doene12 hebe want ik en hebt in langen tijd in zulk geenen schlegten staed geweest want de harmoede die ik hier lijde en is niet schrijvelijk van honger en dorst en coude en heijte, zoo hergo9 mijn moeder gij kont wel peijsen13 dat ik wat gelt van noodig hebbe, om mij te ***stellen en langst die kant14 mijn moeder ik peijsen mij dink dat gij mij dat niet en zult refuseren15 vermeids11 dat gij mij gesteltenisse wel weed en mij aermoedene en die maeren die zijn die zij slegt want wij verwachten alldage de horders16 om naer hingelant17 te te gaen want de scheepen en canon en alles is greed om is greed om daer naer toe te gaen want wij leggen hier met 50 duijsent in het geweijre18 en daer vooren19 is het mij moeder dat ik seffens20 gieren21 zout antwoorde en wat gelt hebben want het waere mogelijk dat wij het geluk niet meer en hebben van malkanderen te sien ofte van naer malkaderen te schrijven hiermede blijve ik in afwachtinge waerop ik mij betrouwen zal met vele coplementen aen moeder susters en broeders en met grote genegentheijd uliede(n oodmoe)digen sone

pieter Kerrebrouck

mijn adres is zoo au citoijen pierre kerrebrouck grenadier dan la 2em bataillon 2 compagnie 59em regement hinfantrie de linge campee a montruiel departement pat cale22 arme de louxnus (?) a montruiel

Aantekeningen


1 Aubergiste, herbergier. 2 12 Fructidor van het jaar 13: 29 augustus 1805. 3 Luxemburg. 4 Malcontent, ontevreden. 5 Voorders, verder. 6 Montreuil, 37 km. van Boulogne. 7 Zee. 8 Aarde, grond. 9 Zo ergo, bijgevolg. 10 Zo haast, zodra. 11 Vermits. 12 Nodig. 13 Denken. 14 Langs die kant, zo bezien. 15 Refuser, weigeren. 16 Orders, bevelen. 17 Engeland. 18 Onder de wapens. 19 Daarom. 20 Onmiddellijk. 21 Gaarne. 22 Pas de Calais.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel