Brief Nr 80 Her en der in Frankrijk

N 67 POPERINGE

A Monsieur jean bte1 annot Demeurant Dans La rue de pots a poprin Departement De La Lisse a poprin IJpres

novenber 29 1805

men2 maer 70 uerer veere geweest wij zijn weder gekeerd tot pareijs en ge arriverd 20 novenber tot pareijs jes onder de foeijlelteijren3 de 5 companje 3 batiloen men2 tot reijssel voer den EErsten naegt jn de vangenisge den 2 naegt tot laens4 (?) geslaepen bij de boergers geslaepen daer zijnder den zelven naegt weg gelopen 42 wij zijnder wel van eeten slaepjnge ten js niet anders als dat wi geen gelt en trecken dat men alle deijngen5 moeten koeijpe6 (?) jacobus van belle van vannove jes7 tot versaeijlen8 onder het peijrdevoelk

jck beijde9 ue dat gij de compilend10 zoude weillen doen aen lebbe op de kleijne *aerd11 van haeijrel loduvicus van aeker met joseph annoot zijn camjraeden
doet de compilimendt10 aen alle de kennesse van joseph annoot Jck bedde9 dat gij soeut wejllen antoerde weijder schroeijven12

weij zijn jn het cortier men2 jn schoeijne streijken ge paseijrt men2 kalkbergen gesien men2 veijle bergen gsien van steijnen van weinter ten heeft nog gen gemackt van reijgen13 men2 nog geen geaedt14

joseph annoot

Aantekeningen
Vergelijk brief 298 van dezelfde schrijver. 1 Baptista. 2 We hebben. 3 Volontairs, vrijwilligers. 4 Lens. 5 Dingen. 6 Kopen. 7 Is. 8 Versailles. 9 Bidde, verzoek. 10 Complimenten. 11 "Lebbe op de kleijne aerd. Ik vermoed dat het 'de kleine Boonaerd' is in Poperinge waar Lebbe's woonden en nog wonen. De wijk 'Boonaard' is er heden ten dage nog". Aldus verklaard door Rik Sohier. 12 "Dat gij zoudt willen antwoord weerom schrijven." 13 Regen. 14 Gehad. De zin is: 'Het is nog geen winter geweest, we hebben nog geen regen gehad.'
De schrijfwijze annot is onjuist voor: Annoot. Men leze verderop: Jacobus Van Belle van Vanhove. Met 'haeijrel loduvicus van aeker' wordt misschien bedoeld: Karel Ludovicus Van Acker.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel