Brief Nr 81 Her en der in Frankrijk

N 21 LOO

Versaillien1 dezen 15 december 1805

Lieve ouders,

Naer uE, van herten gegroet te hebben laet wij uE, weten als dat wij den 12 van den maed2 december uwen Brief ontfangen hebben, Ende met vele blijdschap vernomen hebben den staet van uE, gezondheijd godlof wij zijn ook nog gezond Ende wel tepasse de ouders van pieter bruij worden versocht van voor zeker zijne kleederen Ende zijne Emdens3 dat hij in zijn huijs gelaeten hebt, Ende zijne koffer van al te verkoopen, Ende het geld af te zenden Want hij zegt voor zijn reden dat hij beter is met wat geld, om hem te helpen als met zijn kleederen, want zonder geld En zijn wij daer niemandt want wij En trecken nog geen prez4 tot dat wij in het regiment zullem koomen, Ende gij heft nog tijd om antwoorde te schrijven, dat den brief arriveert tot versaillien tot nieuwjaerdag, want wij peijsen van te moeten vertrecken naer de stad strasbourg die twee ondert En dertig uren over5 versaillien is Daerom belieft het geld af te zenden bij dat6 wij nog tot versaillien zijn, want als wij voorder zullen wezen het gaet al te veel moeten kosten want tot versaillien moet het vier stuijvers kosten voor Een kroonstuk7, belieft de complimenten te doen aen pieter poomaere Ende zijn huijsvrouw die de mette moeije8 is van pieter bruij dat zij zoude doen al dat mogelijk is voor hem, want zij kont veel doen voor mij als zij wilt, waer mede ik Blijve in afwachtinge met hope van zeker mijn geld te ontfangen,

Lieve ouders Ende broeders Ende susters Ende vrienden En kennissen wij wenschen uE, al tesaemen Een goed geluckig nieuwjaer aenstaende Ende wij gaen schrijven als wij tot strasbourg zullen blijven voor Een tijd wij leeren de Excertie9 voor de noene te voedt Ende achter de noene te peirde Ende wij hebben Elck Een schoon goedt peird, Ende wij zijn ook wel gemonteert10 inde kleederen wij hebben Elck Een kasake11 Een mantel Een witten brouck van hertvel12 Een paer leirssen13 Een koopermutse14 met Eene peirdestert van agter, Ende koussen Ende schoen naervolgende15 Ende wij hebben al twee daegen in het kot geseten te gaederen16 voor Eens het apel te mankieren17, gij moet de complimenten Doen uijt versoek van pieter bruij aen Den Boer faseur Ende zijne kinderen met wensch van Een zaligen nieuwjaer dat zij hem ook Een nieuwjaer zouden afsenden, En ik hope van het niet gerefuseert18 te woorden

UE. Dienstwilligen Dienaer Leenknecht19

pieter bruu

Belieft het te laeten weten van De jonkheden20 hoe veel Dater opgegaen zijn agter ons met hulder naemen, Ende hoe Dat het gaet van Den tijd21 met De jonkheden

Aantekeningen


Vergelijk brief 87 van dezelfde schrijver. Op grond van de gegevens van die brief werd deze toegekend aan de plaats Loo. 1 Versailles. 2 Maand. 3 Hemden. 4 Soldij. 5 Verder dan. 6 Bij dat: terwijl. 7 Een kroon; hoe groter de afstand, des te groter blijkbaar de kosten voor het zenden van geld. 8 Peettante. 9 Exercitie. 10 Toegerust. 11 Kazak, lange soldatenjas. 12 Hertsleder. 13 Laarzen. 14 Helm. 15 Overeenkomstig. 16 Tezamen. 17 Op het appel te ontbreken. 18 Geweigerd. 19 Leenknecht en Bruu schrijven samen. 20 Jongelui. 21 Van den tijd: tegenwoordig.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel