Brief Nr 82 Her en der in Frankrijk

I 152 MOERKERKE

Au sieur dominique van douselaere woonende op de parochie van moerkerke Canton van hamme Depart' de La lis par Bruges en flandre Bij Brugge in vlaenderen

s.hertogenBosch den 7 nivose 14 jaer1

Beminden vader

Jk laete uL. weten als dat ik tegenwordig drij maenden gemarcheert hebbe en dat ik tegenwordig gearriveert Ben in de stad van s.hertogenBosch in holland ik hebbe door Braband gepasseerd en hebbe niet thuijs konnen komen want wij waeren te haestig om maer2 het leger te gaen maer ik verhope van wederom te keeren en naer huijs te mogen komen want wij hebben reeds Den vrede ik Ben grootelijks verwondert waerom dat ik geenen Brief gecregen en hebbe op die verscheijde Brieven die ik u geschreven hebbe waer mede ik Blijve in afwagtinge van antworde en Ben u wenschende Een goedzalig nieuwjaer vervolgt3 met zegen en Benedictie en ook veel naervolgende waer ik u doen de Complimenten aen u vader moeder Broeders en zusters vrienden en kennisse met Een wort aen alle die begeiren van mij te hooren en Blijve met afwagting van antworde en Ben u toegenegen dienaer en en zone voor mij Leven

joannes van doucelaere

mijn adres is au sieur jean van doucelard Carabinier dans la 1re Compagnie de Carabiniers du 5me Regiment D' jnfanterie Legere en garnison a Bois le duc en hollande A Boisleduc

op d' antworde dezen Betaelt drij fransche stuijvers als gij den Brief in den post doet dan zal hij mij voor niet toekomen4

Aantekeningen


1 27 december 1805. 2 Naar. 3 Vervuld. 4 In een ander handschrift is toegevoegd: "geschreven 10 april weggesonden gechargt (?) 13 ditto."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel