Brief Nr 83 Her en der in Frankrijk

N 24 WESTVLETEREN

om te besellen1 aen aen de weduwe vandenberche tot west(f)leteren cruisstraete

(paris) de 28 (februarie)

Zeer beminde moeder ende broeders

desen dient om ul te laeten weten dat jk op den 21 (febr.) tot paris gearvert (ben) en jk en kaen niet maengeren2 van mijn complemen(ten) te doen als dat jk noeg in volle gesoentheijdt ben (en) ik verhope dat gij ock noeg in volle gesoen(theijdt) zijt en jk (ben) geplaescert3 in mijn regement een mijn beminde moeder dat gij wilde de goetheijt hebben van mij wat gelt opt' senden en zijt soo goet van mij te Laeten weten als4 mijnen broeder van dese jare in claessen ijs5 en ijst dat hij moet meede Loeten6 zijt soo goet te schriven en hebt gij een sertificaet noodig jk kaen het ul afsenden en zijt soo goet van conpelmenten te doen aen al mijn vrienden en al mijn goede cennese moeder zijt twee messen7 te doen doen jk hebbe het beloeft (waer) mede blive met afwaghtinge van aent(woerde mij te schrijv)en onder het (8)5 regement 2 baettel *** conpaegnie ** het *aertier genaemt (pipiere)

Beminde moeder ul Dienaer

parris den 28 febr 1806

fadaste (?) vandenberche

Aantekeningen
Vergelijk brief 295 van dezelfde schrijver. 1 Bestellen, bezorgen. 2 Mankeren, nalaten. 3 Geplaceerd, geplaatst. 4 Of. 5 Tot de op te roepen lichting behoort. 6 Loten. 7 Heilige missen.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel