Brief Nr 90 Her en der in Frankrijk

H 36 BRUGGE

Aen Mijn heer Mijn heer F: Norauw woonende in het vispaan straeijten Bij de kat(eleijne)poorte tot Brugge cito cito Dept (DeLa)Lijs

Vlissingen Dezen 13 Julius 1806

Beminde Ouders

Naer UL: van herte Gegroet te hebbe Laeten ik UL: weeten als dat ik UL Brief ontfangen hebbe, waer uijt ik verstaen hebbe als dat gij geschreven als dat' er brieven van de Prefecture1 nae flissingen gekomen aengaende om nae mijn Regiment te Gaen maer ik en hebbe tot nu toe geen brieven gesien, waer over dat ik geel verleegen2 Ben, soo ik versoeken ul: te Jnformeeren of dat die Brieven vertrockken ben of te niet;

Aengaende van Mijn UL: en Moet niet verleegen sien3 want als ik tot utrecht in het hospitael Laeg sij hebbe mijn in de plaetsen van naer mijn Regiment te senden sij hebbe mijn nae vlissingen gestuur soo4 gij en moet niet peijsen5 als dat ik gedeseerteert Ben, voorders van sedert dat ik bij dat honden volk6 en hebbe ik nog maer een hemdens7 gehad nog geen kleederen geen schamel Bataillon en hebbe ik van mijn Leven Gesien want wij zijn daer gespijst gelijck de capucine8 want wij en krijgen Maer eens eeten meer dags soo dat wij als Dulle honden Loopen want die 21 stuijvers die gij Mijn afgesonden hebt die heeft mijn grootelijk(s) plesier Gedaen, want het is onmogelijk van soo te Blijven Leven gelijk als tegenwoordig, ik hebbe de 21 St van de Bode ontfangen voorders ik hebben geleesen in den Brief als dat Vader den helft van den somer sonder werk geweest waer over dat mijn grootelijks pijnen Doet soo ik dinken als dat het Dieren Leven is in Bruggen als in vlissingen want Dat9 het Geluk hadde van naer huijs te kunnen komen ik sonden10 mijn Besten Doen om alle de kinders Groot te kweequen11 Maer het doet mijn grootelijks pijnen dat ik bij dat ik soo langen Bij dat honden volk Ben want als ik de Liberteijt12 hebbe van naer huijs te komen ik sal dag en nagt gaen om naer huijs te komen want ik verlangen uijt Geheel mijn herte om t'huijs te komen ik versoeken om antwoorde te te hebbe om te weeten wie dat mijn vijanden Ben en wij13 dat 'er mij Beklapt14 heeft voorders ik souden geerne weeten of dat Pihlipus de zoon uijt de witte Leeuw nog Leeft voorders ik Ben nog in Goeden gesondtheijd ik hoopen ul: het selven en ook Broeder en susters De complimente aen Lij*e Geldtog en ik so(e)15 geerne weeten hoe daet gaet met haer vader en moeder en voorders aen Meister16 en sijne vrouwe een aen zijn soone en ook aen Joanna mijn ouste suster alle de vrinde en ook aen mijn moije17 saone en hof18 dat wel gaet met sijn vrouwe en kinderen

UL Oodmoetdigste Zoon

Joannes Narauw

ik soude geerne weete wat dat die Letters doet p: s: en *: wat19 ik en verstaen niet

Aantekeningen


Vergelijk brief 89, wellicht van dezelfde schrijver. 1 Bestuur van het departement. 2 In verlegenheid. 3 Zijn. 4 Dus. 5 Denken. 6 Vgl. Lucifer-volk in brief 89. 7 Hemd. 8 Paters Capucijnen. 9 Als (ik). 10 Zou. 12 Kweken, grootbrengen, opvoeden. 12 Vrijheid. 13 Wie. 14 Beroddeld. 15 Zou. 16 Pachtheer, eigenaar. 17 Tante. 18 Of. 19 Want.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel