Brief Nr 91 Her en der in Frankrijk

H 21 LEFFINGE

a Monsieur Monsieur franciscus hoornaerd commune du Leffinge conton du ghistel Departement Du LaLijs

Septiseles1 den 3e augustus 1806

Beminden vader Ende Broeders En susters

jk hebbe U:E: brief den 2e augusti ontfangen waer ik verstaen hebbe dat U:E: siek geweest heeft, En van2 het gelt dat U:E: gehandelt3 in uwen brief, dat ik zoude gehad hebben van mijn broeder philippus ik hebbe gehad Een nieuw kroonstuk4 tot brugge En ik hebbe gegeven aen hem mijn silvere gespen om aen uw te geven En wegens5 mijne kleederen dat hij heeft doet se hem maer weder geven, En doeter mede dat U:E: belieft wilt se U:E: verkoopen of aen mijn broeders geven het is mij gelijk om wat te beter gelt te konnen opzenden als ik zoude noodig hebben, En ik verzoeke U:E: van mij wat gelt op te zenden En het addres die U:E: schrijven moet om naer mij zenden ik zal het doen in het fransch stellen in mijnen brief om de brieven te laten te konnen arriveren En wegens5 het certificaet voor mijn broeder ik zal Een bezorgen met den Eersten6 En U:E: afzenden in mijnen brief En wegens5 mijne gezondheijd(t) godt Lof het gaet redelijk wel Ende doet mijn complimenten aen al mijn vrienden En goede kennissen En doet mij(n) complimenten aen francis Scholaert Waer Mede blijve met veel respect En veel Eerbied.

Beminden Vader

U:E:D:W: dienaer En zoon

par ordre van francis hoornaert Jacobus Lemahieu7

mon adresse Et a monsieur francois ornort soldat au 86e Regt 3e Bon 3e compagnie En detachement au Sept isles departement du cote du nord par lunion au Sept isles, je vou prie dadressee mon argent au Bureau delunion departement du cote du nord8

Aantekeningen


1 Sept Isles, eilanden voor de noordkust van Bretagne. 2 Wat betreft. 3 Vermeld hebt. 4 Een kroon. 5 Wat betreft. 6 Zodra mogelijk. 7 Deze laatste schrijft in opdracht van Hoornaert. 8 "Ik verzoek U mijn geld op te zenden aan het Bureau de l'Union, département du Côte du Nord."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel