Brief Nr 92 Her en der in Frankrijk

H 36 BRUGGE

A Monsieur Monsieur Bekeman demeurant A bruges en flaendre pre1 de la places au Charbon dept dela lijs

Meaux Den 17 ougustus 1806

seer beminden vader susters ende broeder

Naer ulieden van herten gegroet te hebben soo dient desen om ul te laeten weten als dat ik nog altijd in volle gezondheijd zijn de welque ik het selve van ul verhopende zijn seer beminden vader ik hebbe hooren seggen als dat ul geld gedeeldt2 hebt ik soude wel geeren weten van wat cant of het van mijn negte is of van andere vrienden die ik niet en kennen gelick of3 het mogelick kan zijn want in heen4 familie zijn vele onbekende daerom ul zuld de goedheijd hebben van mij het selve te laeten weten in den hesten5 brief die ul mij zuld senden seer beminden vader ul zuld de goedheijd hebben van mij te laeten weten of mijn carolus nog thuijs is ofte niet beminden Vader ik hebbe deere6 van aen ul te laeten weten als dat ik in desen Moument7 niet en wet waer mijn broeder franciscus is nog ik en hebbe hem niet gezien in het leger ul zuld de goedheijd hebben van de complementen te doen aen gans de familie en aen al mijn wel bekende ul zuld ook de goedheijd hebben van de complementen te doen aen den broere van mijn camarade jean vandersteene ofte te wel aen zijn vader ende moeder hij is seer stijf verwondert dat sij heem geen antwoorde en senden op den lesten brief die hij geschreven heeft over 14 daegen8 en hij versoukt dat sij hem sito sito souden antwoorde senden jk sal mij daer op betrouwen En antwoorde verwagten soo haest9 ul desen brief zuld ontfangen hebbe hij en kan ook niet manquieren10 van ook geel wel zijn complementen aen ul al saemment te doen Waermede Jk blijve ulieden beminden Zo(on)

Niclaes bekeman

Adres a Monsieur Nicolas bekeman soldat 58em Regment dinfanteri de lign(e) en garnison a Meaux anbri11 Departement du saine et marnes A Meaux jai vous salue12 Bekeman

Aantekeningen


Vergelijk brief 183 van een broer van de schrijver. 1 Près, nabij. 2 Een aandeel heeft ontvangen uit een erfenis. 3 Gelijk of: zoals. 4 Een. 5 Eerste. 6 De eer. 7 Moment. 8 Veertien dagen geleden. 9 Zodra. 10 Mankeren, nalaten. 11 En Brie; vlak bij Parijs. 12 Je vous salue: ik groet U.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel