Brief Nr 96 Her en der in Frankrijk

N 38 ROESELARE

Monsieur theri (?) a rousselaere De partement de la lijs pre1 courtraij a rouselaere

gsens2 den 12 decembre 1806

zeer beminde vader en suster en broeders

dezen dient om ul: te laeten weten den staet van mijne goede gezondheijd jk ben hier wel met mijn contentement3 om dat jk niet voorder en kan jk en hebbe hier geen armoede want wij trekken 4 stuvers daegs en brood wij moeten marceeren naer grenobelen4 als mijnen broeder wel zijn devooren5 doet jk zal een resue6 afzenden zoo haest7 jk in grenobelen arriveerd ben wat8 wij zullen daer eenijgen mogen stille zijn9 het is noch hondert 20 uren van hier wij zijn 46 uren van rouselaere

de complementen aen mijne vrienden en goede kennisse bezonderlijk aen van oorne en zijn vrouwe en zegt dat van de wiele moet de complementen hij weet wel aan wie jk zeggen wil, waer mede blijve

ul oodmoedigen dienaer en zoon

pieter turij

den wijn en kost hier maer twee blanken de flesfsche10

Aantekeningen


1 Près, bij. 2 Wellicht Sens. 3 Tevredenheid. 4 Grenoble. 5 Zijn devooren doen, zijn best doen. 6 Reçue, certificaet. 7 Zo haast, zodra. 8 Want. 9 Stille zijn: rusten. 10 Twee blanken per fles; een blank is 6 duiten of 3/4 stuiver.
De brief is gestuurd naar Monsieur Theri en ondertekend door Pieter Turij. Het gaat hier om de familienaam Thery.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel