Brief Nr 99 Her en der in Frankrijk

--- SINT PIETER

Departement de La lijs arondissement de Bruges commune de S:t: Piere a monsieur piere acket a S:t piere1

(Bemi)nde vader en moeder zuster en broeders

Jck Ul te wesschen Een geluk zalig niew jaer naer ziele en ligaem en ock het niew jaer aen mij vrienden en de peter2 maer jck staen zeer verwondert dat jck al twee mal hebbe geschreven en dat jck geen antworde en krigt maer jck prissemere3 dat zij niet ten regten4 en zin gekomen en dat js nu den derden maer jck hebbe in twee defrente5 keeren in het ospitael en telken een maend met Een groote vallinge6 en jck en ben nog niet geel gezondt en jck adde daer geen teten7 genog en jck hebbe daer al min geldt vertert uit (?) gewert8 Een vlamsche alf croon en jck hebbe meer als delft9 moeten op verliezen en jck en adde anders geen als jck hebbe geschreven en beminde vader als het Ul belieft om wat dringeld10 en adde jck daer in het ospitael niet gewest jck was al lagge11 naer de ermeee12 want al min cameraden zin al der naer op gewerd8 die gedezatert13 hebbe de die zinder nog maer De die staen alle dagen om te ver(trekken) jck en ben nog niet geklit14 maer jc(k en) zal misschien daerom niet moeten van mete15 gaen en daer mede sluit jck den brief den tweeentwinttig van janiwarius 1807

adderest aen monsuir franschoe samaej sasur16 12 risement 3 battilion 7 compiej tot paris

a monsieur francois samaeij chasseur au 12 regiment 3 batallont 7 compgnie an gernison a paris17

Aantekeningen


1 Het archief bevat onmiddellijk bij deze brief een afschrift van een verzoek van de "Maire de la commune de St. Pierre sur la digue," gericht tot de kolonel van het 12e regiment van de lichte infanterie te Parijs om met betrekking tot Francois Samaeijs een "certificat" te mogen ontvangen. Het betreft waarschijnlijk de plaats St.-Pieters-Broek (b 11); mogelijk ook St.-Pieters-Kapelle (H 56) bij Oostende. 2 Peetoom. 3 Présumer: vermoeden, denken. 4 Terecht. 5 Differente, verschillende. 6 Verkoudheid. 7 Eten. 8 (Uit)geweerd; weren: afnemen, weghouden, vrijwaren; hier: uitgezonderd. 9 De helft. 10 Drinkgeld, zakgeld. 11 Lang. 12 Armée, frontleger. 13 Gedeserteerd. 14 Gekleed; nog niet in soldaten-tenu. 15 Meet; van meet gaan: van start gaan, vertrekken. 16 Chasseur, jager. 17 Deze zin is van een andere hand.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel