Document Nr 27 Franse Soldatenbrieven


Ontfaen1 van Cornelis \ van Vooren de somme van
thien fransche croonen in Specien in afkortinge
van sesthien fransche croonen, die de selve schuldigh
zijn uyt hoofde van het getroffen accord tusschen
Elckanderen aengegaen tot het optrekken2 ofte remplaceeren
onder den dienst van de militaire der fransche republique
door joannes \ van dosselaere in de plaetse van Pieter
\ Callant
, hier mede doodende alle voorgaende quittantcien
ter cause deser verleent Actum Brugge 14e
frimaire tienste jaer3
dit is het mareq van
Dominicus + \ van dosselaere.
ons present
Jan \ Gandesaboos
J. \ DeSchoolmeester

Ontfaen van Cornelis \ van Vooren De somme
van ses fransche croonstucken in specien, over het
restant van het Bovenstaende accort, soo dat dese
is Dienende voor volle Ende absoluijte quittantie
sonder dat den onderschreven Dominicius \ van
Dosselaere
nu ofte naer desen jets voorders zal
konnen pretenderen actum den 30e vendemiaire 12ste
jaer ofte 23e october 1803 *oorconden
dit is het Mercq van
Dominicus + \ van Dosselaere
Ons prsent
Bernardus \ Lampo
bernardus \ *iaens


Aantekeningen
1. Cornelis van Vooren betaalt aan Dominicus van Dosselaere voor militaire dienst van Joannes van Dosselaere, remplaçant voor de dienstplichtige Pieter Callant, de som van 16 franse kronen. Het is niet duidelijk waarom Cornelis van Vooren voor die schuld moet opkomen. Dominicus is de vader van Joannes, zoals blijkt uit de Vlaamse brief van 27 december 1805 van Joannes van Doucelaere; zie de Vlaamse brieven nummer 82. 2. WNT Optrekken: e) Van militieplichtigen. Naar het leger vertrekken, onder dienst gaan, soldaat worden. In Zuid-Nederland. || Hij moet morgen optrekken, DE BO. Daar zijn er in ons dorp zes die moeten optrekken, CORN.-VERVL. - 3. 4 december 1801.


Zie de originelen   

Site van Jan van Bakel