Jan van Bakel


Toponymie van Nuenen


Terug naar hoofdmenu

Vooraf

De navolgende documentatie van Nuenense plaats-, straat- en waternamen berust op een onderzoek, uitgevoerd tijdens mijn studie Nederlands in 1949, meer in het bijzonder voor het onderdeel taalkundige scriptie in de prekandidaatsfase. De titel van de scriptie was: Bijdrage tot de toponymie van Nuenen, Gerwen en Nederwetten De begeleider was Prof. Dr. L.C. Michels. Het onderzoek omvatte voornamelijk literatuurstudie. De voornaamste bron was A.M. Frenken pr., Memoriaal der dorpen en parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten, Uitgave van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1948. Hij was ten tijde van het schrijven van deze studie pastoor van Gerwen. Het daar gevonden materiaal werd aangevuld door mondelinge enquêtering van oudere Nuenenaren. Ook het kadaster van de gemeente werd geraadpleegd. De meeste benamingen werden gevonden bij Frenken. Van de weinige andere is de precieze herkomst niet meer na te gaan. We zouden het kadaster erbij moeten nemen om vast te stellen hoeveel namen stammen uit ondervraging van dorpsgenoten. Ik schat dat aantal overigens zeer gering.

Het belang van mijn documentatie is misschien niet zo erg groot. Wie vandaag de kaart van de gemeente Nuenen raadpleegt vindt een groot deel van ons toponymisch materiaal terug. We kunnen vaststellen dat binnen de gemeente de belangstelling voor oude benamingen zeer groot is. In onze documentatie echter worden de namen zoveel mogelijk betrokken op de oude situatie. Ook kunnen we door het hier geschetste beeld, beter dan door het huidige gebruik van de oude namen, de namen onderscheiden naar hun aard. Sommige zijn akkernamen, andere straatnamen, andere aanduidingen voor grotere delen van het dorpsgebied, zoals gehuchten, buurtschappen of landerijen. Op kleinste schaal gaat het om namen voor kleine weggetjes of enkelvoudige akkers. Iets kleiners dan bv. een Luistruik zal er wel niet zijn.

Kaart 1
Kaart 5
Kaart 2
Kaart 6
Kaart 3
Kaart 7
Kaart 4
Kaart 8

Klik met linker muisknop op een van de 8 deelkaarten om die in detail sterk uitvergroot te bekijken.

Frenken somt de namen voor de grotere uitgestrektheden op. Vooreerst voor Gerwen: De Heuvel, Het Laar (de aloude kom van Gerwen), Het Langelaar (of Lanklaar), Het Rulle, Het Spekt, Het Hool, Het Alvershool, Het Broekeind, Het Rode, Roy of Rooi (gelegen op het Broekeind!), de Nieuwe Dijk, De Stad, Ole, De Roosdonk, Den Huikert (met de orspronkelijke betekenis van een hoge akker), Ter Else (of Den Elst, De Elzen), Den Dungenschen Kant, De Houtrijt, De Mosbulten, De Laeck, De Steenbroeken. Verder nog, maar inmiddels in vergetelheid geraakt volgens Frenken: De Marsik, Ter Mehr, De Ouden Dijk, De Schijf, Het Lobroek, Het Hoenrebroek, De Hoolsbroeken. Al deze hebben betrekking op Gerwen, hoewel er ook enkele een overlap hebben naar het Nuenens territorium.

Overeenkomstige benamingen voor het territorium van Nuenen zijn, ook weer volgens Frenken: Nuenen, Opwetten, Boort. Onder Nuenen hoorden: De Berg (de dorpskom), Nuenrebeek (ook Nuenderbeek of Aen die Beek; een voorname wijk aan de Beekstraat), de Donkervoort, Het Heieind, Refeling, de Papenvoort, Vaerle (ook: Vaerlaer), De Scheerrijten, de Nuenensche Mortel, de Lissevoort en de Roosdonk. Tot Opwetten behoorden: Wettenseind, Enode (later: Eeneind) en Coll. Verder ook de kleinere wijken De Elmde (ook Elmet, Elmont) en De Mikkert. Binnen Boort (dat zelf wel eens werd beschouwd als tot Opwetten te behoren) hoorden Soeterbeek, Den Doern, Schoot, De Tangrijt, De Braak, De Hal (nu: Hel), Den Heuvel, Het Hool, Den Boortschen Mortel en den Driehurk (later "verknoeid" - zegt Frenken - tot Paayhurken).

Over het gebruik van oud toponymisch materiaal ter benaming van nieuwe structuren wil ik - in strijd met mijn gewoonte me niet met taalpolitiek bezig te houden - enkele opmerkingen maken. Als ik door de gemeente Son kom vind ik ergens de aanduiding Ekkersrijt. Dat is een naam waarin het dialectische èkker "akkers" voortleeft. Let wel: een uitgangsloos, door umlaut gekenmerkt (?) meervoud van èkker "akker". Ik vind dat men voor Akkersrijt had moeten kiezen. Vooreerst omdat geen enkele vreemdeling in de gekozen vorm nog iets terugvindt van de oorspronkelijke betekenis en vervolgens omdat de uitspraak met de gesloten Nederlandse -é- het oude woord geen recht doet maar integendeel miskent. Iets overeenkomstigs geldt voor de naam de Hocht, dat natuurlijk nauwelijks iemand nog terugbrengt bij de oorspronkelijke zin Hoogte. De Hoogte zou daarom beter zijn. De gemeente Nuenen heb ik nog niet op zoiets betrapt.

Naar de geografische gesteldheid van zijn grondgebied kent Nuenen aan de westzijde een laag, moerassig gedeelte langs de Dommel, zo ongeveer vanaf Coll tot aan Nederwetten. Het omvat o.a. het Broek. Het bestaat grotendeels uit Zigge, een woord dat ik onthouden heb als een aanduiding (soortnaam) voor zompig en drassig land. Meer naar het oosten toe is de grond zandiger en hoger. Het is het gebied met heide, dennen en vennen. Tussen deze beide zeer verschillende delen in ligt het oudste gedeelte van het dorp met Beekstraat, Berg en de Akkers. Het Boort is een betrekkelijk hoge weg vanuit dat oude centrum naar Soeterbeek (en Woensel). Vanuit die situatie moeten ook de namen Groot en Klein Heieind begrepen worden: het einde van het heide-achtige gebied ten oosten. De Nuenense uitspraak luidde 't Hèènènt. (Die tussen-n in dat woord is eigenlijk zeer merkwaardig.)

Het is verleidelijk om te trachten alle mogelijke informatie van naamkundige aard te geven over al dit naamkundige materiaal. Maar we sporen de geïnteresseerde lezer liever aan het Memoriaal van Frenken te raadplegen. Dat is voor de geschiedenis van het dorp trouwens ook uit ander gezichtspunt dan dat van de naamkunde een hoogst interessante lectuur. En niet alleen om sommige lyrisch-bewogen passages als de volgende:

Het Brabants landschap, en vooral het heidelandschap, is tegenwoordig veel rendabeler dan het vroeger was, maar het is bij lange niet meer zo schoon en plesant als vroeger. Wij herinneren ons de Brabantse heiden van onze wandeltochten een halve eeuw geleden: de purperen bloei der schier onafzienbare heidevelden, de geurige dennen, de veelal nog ongerepte natuurschoonheid van bossen en bergen, plassen en moerassen, de schuwe watervogels, soms in grote vluchten, boven en om de vennen wild-krijsend opstijgend, nederduikend of wirwarrend dooreenvliegend, de scheper met zijn kudde in de verte voortslenterend over de vredige vlakte en hoog boven de uitgestrekte heerlijkheid van het heidelandschap "de reine glorie van Gods wijde luchten". (Frenken o.c. pag. 94).

De Kaart

De deelkaarten tezamen.

Actuele kaart van Nuenen c.a.

Voor de hanteerbaarheid zijn onze deelkaarten getekend zonder de gebruikelijke orientatie. De pijl wijst naar het noorden. (Zie de deelkaarten boven. Hier geven we een samenvoeging, ditmaal wel enigszins correct georiënteerd.) De verdeling van het vlak behelst, weliswaar scheef geplaatst, 10 horizontale rijen en A-M verticale kolommen. Ieder van de aldus ontstane velden beslaat een oppervlak van 1000 bij 1000 meter. Elk van deze vlakken is weer verdeeld in vieren. De vier deelvlakken worden in de alfabetische tabel aangeduid met de cijfers 1 tot 4, volgens een systeem dat in een vrij vlak van de kaart (linksonder) is aangegeven.

Gegevens over de bron van het kaartbeeld zijn verloren gegaan. Vergelijking met het beeld van de kaart Eindhoven (schaal 1:50.000) van het Departement van Defensie, Topografisch dienst Delft 1963, laat zien dat het raster van onze kaart daarmee overeenkomt. Ons kaartbeeld verdeelt elk van de velden aldaar in vieren. Er is eveneens overeenstemming met de belijning in het 100.000+ Stratenboek (Shell Nederland, december 1995).

Alle namen van de hier volgende alfabetische lijst, behalve de "onplaatsbare", werden in het kaartbeeld opgenomen. Toevoeging van een vraagteken (op de kaart) betekent onzekerheid over de juistheid van de plaatsing. De nummers bij de namen in de lijst verwijzen naar een veld van de kaart, meer precies naar een kwadrant daarvan: A6-4 betekent: het vierde kwadrant van het veld A6. Bij recente reproductie van de kaart bleek die één naam te bevatten die in het alfabetische register niet voorkwam, nl. Tasterschoolseheide (E9). Ik vermoed dat die naam uit het kadaster stamt. Omgekeerd is één naam niet op de kaart geplaatst wegens ruimtegebrek, nl. de Nieuwe weg (F6-1). De naam is interessant omdat het een verbindingsstraatje is vanaf de Beekstraat in de richting van de nieuwe kerk. Ook de Heksenberg bij het Hanenven, die Frenken noemt (p. 87 noot 2), is recentelijk aan de collectie en op de kaart toegevoegd.


Alfabetische Lijst

A den oude Kerkhof F6-3
De Aal O de Kievitsbult H7-3
't Achterbos F4-2 de Koevert B6-1
Akkers de Kokers G5-4
   de Akkers E5-3 de Kollen C6-1
   de Akkers E67-2 de Kousenbendel C5-3
   den Barisakker (Nuenen) O 't Kraakveld F5-4
   de Heuvelakkers G3-3 de Kraenhorst (Nedw.) O
   de Hoevense akkers I5-3 de Kruiswiel E3-4
   de Hoolse akkers G6-4 de Kuilen F5-2
   de Kerkakkers G7-2 de Kuilen L5-1
   de Kesselakker H7-2 de Kwedelenberg G8-3
   de Kleine akkers G4- 1 de Kwezelspad F6-4
   de Mulakkers C5-4 L
   de Panakkers E5-2 de Laagte E4-4
   de Rulakker H7-2 de Laak G6-3
   de Schutakker F7-2 't Laar H6-3
   de Stadse akkers I5-4 de Laeck (Gerwen) O
   de Zelstakker H7-1 't Land aan de straat G4-4
't Alvershool G7-1-3 Nieuw land of erven I4-1
B 't Langelaar G6-4
den Bakelaer E4-4 de Lissevoort F6-2
den Bakert E4-4 de Loop E6-
de Barisweide (Nuen.) O de Luistruik E6-4
Aen die Beek F7-3 M
Beemden de Marsik H6-2
   de Beemd E3-3 ter Mehr H6-2
   de Baaijenbeemd H3-4 't Melkeike C5-3
   de Breugelse beemden I4-4 Hooge en Lage Mier H7-1
   de Deynenbeemd E4-1 de Mikkerse erven D6-1
   de Dommelbeemden B5-4 de Mikkert C6-4
   de Hoolse beemden G6-4 de Moldriesen (Nedw.) O
   de Roverbeemd G6-4 de Molvense nieuwe erven D5-4
   de Sonbeemt (Nuenen) O De Moosvennese nieuwe erven H7-4
   de Spertenbeemd K6-1 de Mortel F4-2
de Beemel (Nuenen) O de Mortel F5-2
de Berfvelden E4-2 de Mortel (Gerwen) O
den Berg F6-2 de Mosbulten H5-4
den Berkenbos E5-1 de Mosbultse dennenbossen H5-2
de Bogtsteeg G3-3 N
Boort E4-2 Nederwetten H4-1
de Braak F5-1 de Nederwettense heide L5-3
de Braak F6-4 de Nestelaer (Nedw.) O
de Breeldere D7-4 de Neteldonk (Nuenen) O
Broeken de Nuenderbeek F7-3
   't Broek F5-2 Nuenen F6-1
   't Broek H5-3 O
   de Abroeken G3-4 Ole K6-3
   't Broekeind G6-1 Opwetten D4-4
   't Heesterbroek H7-2 de Ouwe-landen E7-2
   't Hoenrebroek (Nuenen) O P
   't Hoenrebroek (Gerwen) O de Paaihurken F4-4
   de Hoolse broeken I5-2 de Paardsvelden G5-1
   't Hulsterbroek A6-2 de Papenkampen H4-3
   de Loopbroeken F7-2 de Papenvoort F6-4
   de Steenbroeken G6-2 't Park F6-1
den Bult E5-1 de Peel D4-4
C 't Peperstuk (Nuenen) O
Coll C5-4 de Poel D5-2
de Collbraecken B6-2 de Prinsenweide E7-4
D R
Daal H7-2 Refeling E6-3
den Doern F6-3 de Rickenberg (Nuenen) O
de Dommel D4-2 de Rietmussen F3-4
de Donkervoort F7-1 't Reut (Nedw.) O
den Doorn E4-2 't Rooi G6-1
de Dreef G6-1 de Roosdonken G6-1
de Stadse driesen I5-2 de Rul C5-2
den Dungense kant G7-2 't Rullen H7-2
den Durenkoop F6-3 S
Dijken de Scheerdonk H4-3
   den Broekdijk H5-3 de Scheerdonken G4-2
   den Duivendijk E5-1 de Scheerrijten E8-3
   den Eeneindsen dijk D6-2 de Schoot E4-4
   de Forsterdijk E4-1 de Schuetelskamp I5-1
   den Helmondsen dijk E8-1 de Schutteldonk (Nedw.) O
   't Kerkdijkje E6-1 de Schijf (Gerwen) O
   den Nieuwen dijk I5-1 Soeterbeek E3-4
   den Ouden dijk D5-4 't Spekt H5-1
   den Ouden dijk I5-1 de Staart G6-1
   de Schoordijk G6-1 de Stad van Gerwen J5-3
E de Steenoven C6-2
't Eeneind C6-2 de Stinkers F7-1
de Eeuwsels H4-3 de Stralingen F3-3
de Eikelkampen H4-3 Straten
't Eindje F4-2    de Beekstraat F6-4
de Elmde C5-4    de Boterstraat F6-1
de Elzen I6-1    de Dubbe(straat) E4-4
de Elzenvelden I6-1    de Groenstraat F3-4
den Emmaus E4-4    de Hoolse straat G6-2
den Emmaus H6-2    de Koude straat J5-4
de Nieuwe erven H4-2    't Lijkstraatje F6-3
de Nieuwe erven I6-2    de Molenstraat C5-4
G    de Mosbultse straat H6-2
't Geluk (Gerwen) O    de Weverstraat F5-3
Gerwen G7-2    de Wilgstraat H7-3
de Goudhoek G7-2 T
't Grauw D5-1 de Tangrijt F4-1
H de Tommen F6-3
't Hagelkruis G7-2 't Tomwegje F7-1
de Hal F7-3 den Top F6-2
de Haseldonk (Nuenen) O 't Topveldje F6-2
't Hazenbrood H7-3 de Twee Reiten F7-2
de Gerwense heide I7-1 de Tweerijt F7-2
't Groot Heieind F6-1 de Tweevoren E6-3
't Klein Heieind E5-4 V
den Heikant J6-2 Vaerle D7-3
den Heikrekel B7-2 de Vallestap E6-2
den Heiligenhof F7-1
de Heksenberg C7-3 de Varendonk (Gerwen) O
de Hel F5-1 de Varkensput B6-1
't Hemelrijk E3-4 Vennen
de Herendonk I4-3    't Buismansven F8-1
den Heuvel E5-2    't Galbergsven C7-3
den Heuvel G7-    't Hanenven C7-3
den Hinkert F7-1    't Haverven K6-3
den Hoek F6    't Heikantsven L6-2
den Hoek H4-1    't Kloosterven I6-2
't Hoekje E6-2    't Lisven J6-2
de Hoeneheide (Nuenen) O    't Molkersven D5-4
de Hoensrijt E4-1    't Mosven H6-4
Hoeven    de Schoutsvennen D7-2
   de Bloemenhoef H4-2    't Tweetermansven F8-1
   hoeve ter Catten F6-4    't Vlasven I6-4
   de Collse hoef C6-1    de Witte vennen F5-4
   't Genneperhuis F4-3 de Vetpot E7-2
   de Heihoef I6-3 die Vlaes H6-
   de Herendonkse hoeven I4-1 de Vonderrijt F7-2
   de Hoenshoeve E4-2 de Voort F5-3
   de oude Hofstad G4-2 de Vorswik D5-3
   hoeve ten Hout H4-2 W
   de Kerkhoef H4-1 't Walenveld F7-2
   hoeve het Laar E4-3 de Walhut F5-3
   hoeve ten Ouwensteyn F6-4 Wegen
de Witten Hond E5-4    den Eeneindse weg D6-2
den Hongerman E6-3    den Eindhovense weg E5-
Hooidonk H3-4    de Nieuwe weg F6-1
't Hool F4-3    de Ruiterweg H7-1
't Hool G6-4 de Wetering E7-3
de Houtrijt G5-2 Wettenseind D5-2
den Huikert H7-4 de Wildvanck C6-2
de Huikertse weiden H6-4 de Winder H5-4
K de Windervlaes H5-4
't Kapellegoed F6-3 Winrixvlaesche G7-1
't Kasteel E3-4 de Wouwerdonk I4-3
de Keizershof E5-3 Z
de Kerkeveldjes E6-2 de Zigge G4-3

Met opzet zijn enkele toponiemen zonder lidwoord opgenomen, te weten: Boort, Coll, Gerwen, Hooidonk, Nederwetten, Nuenen, Ole, Opwetten, Refeling, Soeterbeek en Vaerle. De reden is dat ze nimmer met lidwoord gebruikt worden. Verder ook Daal en Nieuw land of erven waarvoor de overweging niet kan gelden, aangezien het eerste uitgestorven is en het tweede stamt uit het kadaster, zoals trouwens alle "erven" op de kaart. Coll is een bijzonder geval omdat men zowel zegt te Coll als op 't Coll.

Van de namen die onplaatsbaar (O) waren moeten den Barisakker, de Laeck, 't Peperstuk en de Schutteldonk nog bekend zijn. Zo ik al iemand sprak die zich de namen nog herinnerde, plaatsbaar zijn ze niet geworden.

Bij latere nalezing van A.M. Frenken Memoriaal blijkt dat sommige namen van hoeven en huizen niet in onze verzameling voorkomen. Erger is dat zelfs een zekere consistentie ontbreekt. Wel vindt men hier bv. Den Emmaus, "een klein huisje op Boort" (Frenken, blz. 109), maar De Caperdoes, de bekende café-boerderij van Tinus Jansen op Boort, ontbreekt. Ook varianten van sommige namen die onvermeld bleven zijn te vinden in het Memoriaal.

De scriptie die ik voor Michels schreef is, behoudens het alfabetisch register en de kaart met toponiemen, niet bewaard gebleven. Los van wat destijds mogelijk allemaal werd geponeerd over bepaalde namen of bepaalde toponymische problemen volsta ik hier met enkele korte opmerkingen. Vooreerst een algemene opmerking. Het was wellicht zinvol geweest onderscheid te maken tussen de benamingen in de volksmond en de vormen op papier, bv. in het kadaster of de archivalia die Frenken heeft geciteerd. Dan was wellicht ook duidelijk geworden hoeveel detail in de loop van de eeuwen is verloren gegaan en welke benamingen nog actuele betekenis hebben (hadden) in het dorpsleven vandaag. Jammer genoeg had ik destijds onvoldoende oog voor de dialectologische dimensie van de stof. Ik had trouwens ook nog geen enkele ervaring met spelling van dialectklanken. Het is evenwel zo goed als zeker dat iets als 't Hoekje geen enkele realiteitswaarde heeft en dat de Nuenenaar je niet zal begrijpen totdat je 't Huukske zegt. Zo klinkt ook Dèkker heel anders dan de Akkers. Om te beseffen dat zoiets de achtergrond was van die Nuenense naam moest ik heel wat jaartjes oud worden.

Bij de naam 't Tweetermansven zal opgemerkt moeten worden dat het oorspronkelijk wellicht 't Wetermansven geweest zal zijn. Het lidwoord heeft zich door metanalyse bij de naam gevoegd, juist zoals gebeurde toen in Vlaanderen nonkel ontstond uit m'n onkel.

De naam voor Buismansven, nieuwe benaming voor 't Tweetermansven, ontstaan na verandering van eigenaar van de betreffende grond, was onder ons kinderen altijd Buismanne venneke. Kenners van het Brabants weten dat dit betekent het venneke van Buisman. Denk aan Janne boek, "het boek van Jan" e.d.

Jan van Bakel 1949 (2000).