Brief Nr 163 Uit de hospitalen

N 17 ROESBRUGGE-HARINGE

a Monsieur Monsieur JB De Mersseman Demeurant a rousbrugh conton Daerenghe arondisman de feuren1 Departeman De Lalijs par lijle et iper a rousbrugh a flaender sito sito

Santander2 Den 7 april 1812

Seer Beminden vaeder En Lieve moeder

Naer uL gegroet te hebben met wensch van goede gesontheijdt Laet jk uL weeten den staet van mij godt Lof jk Ben gesont En wel te passe3 vanherten maer jk Ben jn het hospitael met de selve Bleseure4 aen mijn Been En nogh Een ander gelijk jk was over Een jaer5 jk En twiffelen niet of gij zijt grootelijks verwondert van in zoo Een langen tijd geen tijdigen6 te hebben van mij Beminden vaede En lieve moeder susters En Broers oom En moeijen7 mette moeije8 jk zal uw gaen verklaeren wat de hoorsaeke9 is jk zijn den 7 september 1811 presonner10 gewist met de spansche den tijd van vier maenden met nogh veele ander cameraeden zoo dat jk mij vier maenden met haer11 gevonden hebben in de Bergen zoo dat zij ons in Een zee stat12 gedaen hebben peijsende ons te anbarqueren13 met de Engelsche in dien selven tijd is genrael Bonne met zijn devision naer de zelve stat veidoux14 gekoomen zoo dat zij En15 moeten loepen16 zonder ons te anbarqueeren op het zelve mement hebbe jk mij verdoeken17 twee daegen in de steen rotsen zoo hebbe jk bij de franschen gekoomen naer Een tijd verbleven te hebben zijn wij geanbarqueert18 om naer santander te koomen met 200 zoo dat wij met 27 aen Boert gekoemen sin doer het onweeder wij gehadt hebben op roete19 alles is vergaen in de zede20 zoo dat jk dogh gelukkelijk gearriveert zijn in santander En ziet of gij verwondert moet weesen van geen antwoorde te hebben jk hebben uwe geheerde21 brieven goedt En wel ontfangen van den 1 julij En van 6 februarij waer in jk gevonden hebben Een reconnisas22 van 200 frans23 gelijk24 ik geariveert ben in santander van mijn gevaer waer meede jk hier geen geldt En kan Bekoomen uijt reeden dat het Een witte is de gonne jk uw weeder zenden in dezen Brief En Bidde uw dat gij die zou willen zenden in Blaeu panpier den derekteur de post25 van iper die moet zij sanseeren26 in vier van 50 frans op Blaeu panpier En mij te senden zoo haest27 als het moegelij is Lieven vaeder het is het gonne jk hier moeten hebben zonder voorder28 verklaeringhe En jk hoopen dat gij dat zal doen voer mij Lieven vaeder En moeder meeter moeije29 daer is niet partuqulier30 ten zij dat het altijd van Erger om Erger gaet in dees provensie jk verwagten een sansiment31 van desen soemer want daer is geen Eten meer nogh voor ons nogh voor de Boeren wij Eeten Bouroone32 uijt reeden dat 'er geen Broet En is jk hoepen dat gij mij al het nieus zal laeten weeten water in vlaender is jk hebben ok verstaen dat hanne moeije33 doed34 is jk En zal niet naerlaeten van te lesen En Bidden voer haer ziele En dat mijn Broeder pieter jacobus gelot heeft En Een goeden numero gelot heeft het gonne35 mij veele plisier doet jk zal sorgen tegewoerdigh voor mij jk leeven met groote hoope En pasiansie36 En couragie37 naer volgens mijn gevaer38 mijn cameraedt Louis de duisch geeft mij veele troost de coplimenten aen sijn Broeder jk laet uw weeten ons Battallion ouxilliere39 die zijn in Een risement gemaekt genaemt 130 rigeman de lige40

om te Endigen Mon adres et a monsieur JF. De Mersseman grenadie au preme Batallion 130 rigeman de Lige a santander a Espagen41
De hertelijke groetenisse aen u Beminde vaeder En moeder oom En moeij meeter moeij susters en Broers En aen al mijne goede kennissen waer mede jk Blijve zeer waerlijk uL onderdaenigen dienaer Ende soone

JF De Mersseman

Aantekeningen
1 Veurne. 2 Aan de noordkust van Spanje. 3 Wel te pas, gezond. 4 Blessure, verwonding. 5 Zoals een jaar geleden. 6 Tijdingen, nieuws. 7 Tantes. 8 Peettante. 9 Oorzaak. 10 Prisonnier, gevangene. 11 Met hen, bij hen, t.w. de Spanjaarden. 12 Zeestad, havenstad. 13 Embarkeren, op een ponton plaatsen of inschepen met een andere bestemming. 14 Vidou, Hautes Pyrénées. 15 Hebben. 16 Vluchten. 17 Verscholen. 18 Ingescheept. 19 Onderweg. 20 Zee. 21 Geëerde. 22 Reconnaissance, wisselbrief. 23 Francs. 24 Zodra. 25 Directeur de poste, postmeester. 26 Sangeren, omwisselen. 27 Zo haast, zodra. 28 Verdere. 29 Peettante. 30 Niets bijzonders. 31 Changement, verandering. 32 Bonen? 33 Tante Hanne. 34 Dood. 35 Hetgeen. 36 Patientie, geduld. 37 Courage, moed. 38 Naargelang mijn gevaarlijke omstandigheden. 39 Auxiliaire; hulpbataljon. 40 Régiment de ligne, frontregiment. 41 "...Grenadier in het 1e bataljon 130e regiment de ligne in Santander in Spanje."


Zie de originelen       

Zie de brief die ik (jvb) ontving van Rik Sohier:  

Site van Jan van Bakel