Jan van BakelDe Romanae Ecclesiae Revolutione Insancta


Terug naar hoofdmenu
Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Archief Entr'actes

De Heilige Roomse Kerk overweegt Haar opvattingen omtrent gebruik van het condoom en in relatie daarmee een onderdeel van de Rooms-Christelijke Zedenleer te wijzigen. Uitgangspunt blijft dat sexuele omgang uitsluitend zal plaatsvinden tussen een man en een vrouw die door de huwelijksband met elkaar verbonden zijn. Maar, anders dan voorheen was bepaald, zal het gebruik van het condoom in hun omgang toegelaten zijn als dat noodzakelijk is om de partner te beschermen tegen een besmettelijke ziekte die de ander draagt. Dit is een volstrekt ongehoorde wijziging van de Roomse Zedenleer. En niet alleen ongehoord maar ook uiterst revolutionair. Een aardverschuiving.

Laten we even stilstaan bij de aard van de geboden en verboden die betrekking hebben op het menselijk gedrag. In het algemeen geldt in de Roomse Kerk het onderscheid tussen Goddelijke en Kerkelijke wet. Zaken die het sexuele gedrag betreffen hebben in de voorstellingen en voorschriften altijd onder het regiem gestaan van Goddelijke Wetten. De Geboden vanwege de Heilige Kerk zijn slechts vijf in getal en hebben betrekking op de zondagsviering, het vasten en de onthouding van vleselijke spijzen, en de frekwentie van biechten en communiceren. Ook deze voorschriften zijn gekoppeld aan soms zware bedreigingen, zoals blijkt uit het karakteriseren van bepaalde overtredingen als Doodzonde. In de tijd dat ze mij - want ik heb er heel wat van meegemaakt - over deze zaken onderrichtten, heb ik nooit horen spreken over hoe God Zich aan dergelijke dingen gebonden achtte. Hij moest de zondaar die zich dood en wel bij Hem meldde soms de toegang tot de Hemel ontzeggen vanwege overtreding van deze of gene Kerkelijke Wet. Hij kon natuurlijk niet zeggen: Komt Gezegende Mijns Vaders, want wat ze daar beneden over jou zeiden, dat geldt Hier niet zomaar. Vast stond in die tijd - ik bedoel toen ik dat allemaal leerde - dat Doodzonde Doodzonde was en dan hielp er geen Moedertje Lief meer aan, in weerwil van wat Gerard Reve daarover mag denken. Maar daar gaat het nu niet over. Kerkelijke wet en bijbehorende strafbedreiging kunnen natuurlijk altijd door uitspraken van het Kerkelijk Gezag gewijzigd worden. Maar dat gaat zomaar niet, ik bedoel dat is onmogelijk, wanneer het om Goddelijke Wetten gaat. En daartoe behoort in de hoogste mate alles van de Heilige Kuisheid. Daarover hebben wij vroeger alles moeten aanhoren en onthouden, vanaf onze allervroegste dagen, toen wij nog absoluut geen notie hadden van wat Onkuisheid was. Wel min of meer wat Kuisheid was. Dat was "het beteugelen van den vleeschelijken lust volgens de ordening Gods". Als je niet wist wat die vleselijke lust behelsde had je hem waarschijnlijk toevallig nog niet ervaren.

Om kort te gaan: alles over de Kuisheid en dus onder andere over het sexuele handelen van mensen valt klaar en duidelijk onder Goddelijke Wetten. Goddelijke Wetten, zoals die zich uitdrukken in de Natuur, die op haar beurt de Goddelijke Natuur genoemd zal moeten worden. Wat in mijn jeugd achterwege bleef om alles niet nog moeilijker te maken. Wat ze daar in hogere sferen van opleiding eventueel aan toevoegden heb ik niet mogen meemaken.

Het is duidelijk: wanneer de Kerk Haar opvattingen wijzigt over het menselijke sexuele handelen, dan raakt Zij aan de Wet Gods. Doet Zij dat, dan verloochent Zij Zichzelf en Haar rijke traditie. En impliciet vernietigt Zij aldus in één slag geheel Haar eeuwenoude gezag. Dat is nog heel wat anders dan zeggen dat het je spijt dat je ooit mensen met persoonlijke gedachten levend hebt verbrand. Of dat je ooit die beste gelovigen hun helaas alreeds vóór de Heilige Doop gestorven kindekens buitenkerkelijk en in eenzaamheid hebt laten begraven in een stuk ongewijde grond, dat bij de Heilige Wijding van het Kerkhof opzettelijk terzijde was gelaten. Als Rome dus nieuwe uitspraken over sexueel gedrag gaat produceren, is het met de Heilige Roomse Kerk gedaan. Ik denk: Breznjef, Johannes Paulus II, Gorbatsjov, Benedictus ...

Jan van Bakel, 24 april 2006

janvanbakel.nl

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.

Terug naar boven