Jan van Bakel.

Bibliografie - Jan van Bakel


Terug naar hoofdmenu

Deze beknopte bibliografie is (grotendeels) ook gepubliceerd in: Bas van Bakel, Peter-Arno Coppen en Piet C. Rolf (red) Zin dat het heeft, een Liber Amicorum voor Jan van Bakel, Nijmegen z.j. (1993).

Van een aantal items van deze bibliografie is de volledige tekst elders op deze website te lezen. Een klik met de muis brengt U ter plaatse.

1949

Joop   

Lampen, Nijmeegse Studenten-Almanak, 1949 pag. 282.

1953

Vincent de Wever
Jeugd, Dietsche Warande en Belfort, 30e jrg. (1953), pag. 284.

De Caelo Sonus
Jeugd, Brabantia, Tweemaandelijks Tijdschrift, 2e jrg. (1953), pag. 193.

Liefde en Dood, Roeping, 30e jrg. (1953), pag. 312.

1954

Vincent de Wever

Herfst; De Caelo Sonus; De Geit; Huwelijk; Mijn Vader; in: Brabantia Nova, Een bloemlezing uit de grotendeels ongepubliceerde poezie van de naoorlogse dichtersgeneratie uit Noord-Brabant, ingeleid en samengesteld door Frans Babylon; De Beuk Amsterdam 1954, pag. 65-67.

1955

J.J.A. van Bakel

Een lerarentekort?, Weekblad van de Katholieke Lerarenvereniging St. Bonaventura, 22e jrg. No. 45, 2 december 1955, 756-757

1956

J.J.A. van Bakel

Lees met vrucht.ofwel: De literatuurlijst voor Nederlands op het h.b.s.-examen, Weekblad van de Katholieke Lerarenvereniging St. Bonaventura, 23e jrg. No. 37, 5 oktober 1956, 665-667.

1958

J.J.A. van Bakel

De Vaktaal van de Nederlandse Klompenmakers, Diss. Nijmegen 1958. (Ook: Taalkundige Bijdragen van Noord en Zuid, Assen.)

J.J.A. van Bakel

De opleiding van leraren, Weekblad van de Katholieke Lerarenvereniging St. Bonaventura, 26e jrg. No. 33, 3 oktober 1958, 771-772

1959

J.J.A. van Bakel

Een gezond principe?, Weekblad van de Katholieke Lerarenvereniging St. Bonaventura, 25e jrg. No. 2, 9 januari 1959, 26-30.

Jan van Bakel
De katholiek en de wetenschap, Te Elfder Ure, 6e jrg., 1958-59, pag. 117-122.


Jan van Bakel
Een impasse in het dialect van Nuenen, Taal en Tongval, XI (1959), pag. 24-36.

1961

Jan van Bakel
De meest gesloten vocaalfonemen in het dialect van Nuenen bij Eindhoven, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, LXXVIII (1961), pag. 199-217.


Jan van Bakel
De Caelo Sonus; Bomen; Jeugd; Avond in het Dorp; in: Biks-3, bekroonde en tevens grotendeels ongepubliceerde verzen van de winnaars van de Hilvarenbeekse Literatuurprijs; z.j., z.p. (F. van Rossen, Amsterdam).


Jan van Bakel
Dialectfossielen, Taal en Tongval XIII (1961), pag. 13-15.

1962

Jan van Bakel

Het Kuipersvak, Taal en Tongval XIV (1962), pag. 4-19.

Jan van Bakel

25 Jaar Onderzoek. Prof. Dr. A. Weijnen zilveren doctor, De Gelderlander, zaterdag 7 juli 1962.

Dr. Jan van Bakel

De taalkundige als historicus, Voordracht voor de Letterkundige afdeling van het Thijmgenootschap, donderdag 30 augustus 1962. (Ongepubliceerd. Zie: Annalen van het Thijmgenootschap, jrg. L (1962), 341.)

Jan van Bakel
Het rijden van de koeien, Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, Nr. 2 (1962), pag. 4-6.

Jan van Bakel
Beloken Pasen, Taal en Tongval XIV (1962), pag. 97-100.

Jan van Bakel
Lodewijk van Woensel, Goej Volk, Taal en Tongval XIV (1962), pag. 129.


1963

Jan van Bakel

Kleine Atlas van de Klomperij in Nederland en Vlaams Belgie, Bijdragen en Mededelingen van de Dialectencommissie XXVI, Amsterdam 1963.

Jan van Bakel
A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland, Meer in het bijzonder d' Oerse Taol, Deel I,
Nieuwe Taalgids LVI (1963), pag. 173-176.
Jan van Bakel
De stalzul, Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, Nr. 3 (1963), pag. 4-7.


1964

Jan van Bakel

Taalgeografische beschouwingen over een vijftal diernamen, in: J. Goossens en Jan van Bakel, Taalgeografie en semantiek, Bijdragen en Mededelingen van de Dialectencommissie XXVIII, Amsterdam 1964, pag. 28-49. Jan van Bakel
Voorproef, Vuurproef / Een lemma van het Brabants Woordenboek, Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, Nr. 4 (1964), pag. 3-8.


1965

Jan van Bakel

Jo Daan en P.J. Meertens, Toelichting bij de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland enz., Taal en Tongval XVII (1965), pag. 124-126.

Jan van Bakel
Dr. J. Goossens, Semantische vraagstukken uit de taal van het landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde LXXXI (1965), pag. 216-221.

Jan van Bakel
Theorie en praktijk van het semantisch onderzoek, Voordracht voor de Mij. der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 17 december 1965 (ongepubliceerd).


1966

Jan van Bakel

Heulbank van de Klompenmaker, Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland, afl. 8 No. 6, Nijmeegse reeks No. 1 (1966).

Jan van Bakel
Dorsvloer, Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland, afl. 8 No. 10, Nijmeegse reeks No. 2 (1966).

Jan van Bakel
Palatalisaties tussen Peel en Kempenland, Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, Nr. 5 (1966), pag. 8-11.


1967

Dr. A. Weijnen en Dr. Jan van Bakel
Voorlopige Inleiding op het Woordenboek van de Brabantse Dialecten, Opera Theodisca, Assen 1967.


Dr. A. Weijnen en Dr. Jan van Bakel
Woordenboek van de Brabantse Dialecten, Afl. 1, Opera Thodisca, Assen 1967.


1968

Rijpma-Schuringa
Nederlandse Spraakkunst, 21e druk bewerkt door Dr. Jan van Bakel, Groningen 1968. (22e druk 1969, 23e druk 1971, 24e druk 1972, 25e druk 1978).

Jan van Bakel
Transformational Etymology, Orbis XVII (1968), pag. 435-458.


1969

Jan van Bakel

K. Heeroma, Brabants uit de 18e eeuw; De Meierijse woorden van J.L. Verster, BMDC XXXIV, Amsterdam 1968, Brabantia 18 (mei 1969), pag. 112.

Dr. J.J.A. van Bakel
in Oosthoeks Encyclopedie, 6e druk, Utrecht 1968 -- 1973, diverse artikelen rubriek Taal- en Letterkunde (Nederlandse taalkunde). 12.

Jan van Bakel
Prof. Dr. A.A. Weijnen 60 jaar, Taal en Tongval XXI (1969), pag. 101-103.


1970

Dr. Jan van Bakel

Automatische Syntactische Analyse van Nederlandse Teksten, Universitair Rekencentrum KU Nijmegen 1970.

Dr. A. Weijnen en Dr. Jan van Bakel
Woordenboek van de Brabantse Dialecten, Afl. 2, Opera Theodisca, Assen 1970.


1972

Jan van Bakel

Proeve van automatische syntactische analyse van teksten in het Nederlands, Voordracht voor Dag Computer en Linguïstiek, TH Eindhoven, 23 mei 1972 (ongepubliceerd).


J.J.A. van Bakel
Twee programma's voor tekstmanipulatie, URC publicatie 1, dec. 1972.

Jan van Bakel
A --> B / X - Y, Historische Fonologie, Interne publicatie, KU Nijmegen 1972.

Jan van Bakel
A --> B / X - Y, Fonologie, Interne publicatie, KU Nijmegen 1972.

Jan van Bakel
Voltooid deelwoord, flexievorm of afleiding? Tabu 1971-1972, 2e jrg. pag. 49-50.


1973

Jan van Bakel

De Grammatische Wisseling in het Gotisch, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde LXXXIX, (1973), pag. 52-67.

Jan van Bakel
P.K. King, Complete word-indexes to J. van den Vondel's Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst and Lucifer, etc. Spiegel der Letteren 15 (1973-1974), pag. 285-288.

Jan van Bakel
Kwantitatief onderzoek naar woordvolgordeverschijnselen, Voordracht voor de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Mij. der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 18 april 1973 (ongepubliceerd).


1975

Jan van Bakel

De leraar Nederlands, de moedertaalleraar en de ideologie, in: Jubileumboek Ludgercollege Doetinchem 1950-1975, pag. 15-16.

Jan van Bakel
Een strukturalistische geschiedenis van het Nederlandse foneemsysteem. Bespreking van: J. Goossens, Historische Phonologie des Niederländischen, Wetenschappelijke Tijdingen 1975, 126-127.

Jan van Bakel
Automatische Zinsontleding met de Computer, Interne Publicatie, KU Nijmegen, 1975.

Jan van Bakel
Een omstreden assimilatie en wat fonologische theorie, in: Spel van Zinnen, Album A. van Loey, Brussel 1975, pag. 285-297.


1976

Jan van Bakel

Fonologie van het Nederlands, Synchroon en Diachroon, Utrecht 1976.

Jan van Bakel
Marc Geerinck, Hella S. Haasses ontmoeting met de computer, etc., Spiegel der Letteren 18 (1976), pag. 301-306.

Dr. Jan van Bakel
Historische Taalwetenschap en Empirie, Rede etc., Utrecht 1976.


1977

Jan van Bakel

Een boom optimaliseren, Gramma 1 (1977), No. 1, pag. 27-30.

Jan van Bakel
Felicien de Tollenaere, Randell L. Jones, Word-indices and Word-lists to the Gothic Bible and Minor Fragments, etc., Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde XCII (1977), pag. 241-245.

Dr. Jan van Bakel,
Vlaamse Soldatenbrieven uit de Napoleontische Tijd, etc., Brugge-Nijmegen 1977.

Jan van Bakel
De uitgave van de Vlaamse Soldatenbrieven, Gramma 1 (1977), No. 2, pag. 30-38.

Jan van Bakel e.a.,
Automatische Lexicalisering, Verslag van de Werkgroep Computerlinguïstiek 1976-1977, Grammarij No. 5, 1977.


1978

Jan van Bakel

Dr. A.H.G. Schaars, Boerentermen in Achterhoek en Lijmers, De Walburg Pers, Zutphen 1977, De Nieuwe Taalgids 71 (1978), No. 2, 174-175.

Jan van Bakel
Jan Stroop, Molenaarstermen en molengeschiedenis, Gramma 2 (1978), No. 2/3, pag. 186-193.

Jan van Bakel, H.Kempff, H.Kerkman, D.Kusters, J.Putmans en P.Rolf
Een Poging tot automatische semantische interpretatie Verslagen Computerlinguïstiek 1 (1978), KU Nijmegen.


1979

Jan van Bakel

De Transformationele Buitenruimte, Gramma 3 (1979), No. 2, pag. 132-134.

Jan van Bakel
Stellingen over Semantiek,
Gramma 3 (1979), No. 2, pag. 158-159.

Jan van Bakel

H. Brandt Corstius, Computer-Taalkunde, Dick Coutinho, Muiderberg 1978; Randgebieden No. 3; Nieuwe Taalgids 72 (1979) No. 3, pag. 266-270.

Jan van Bakel
Linguistic Engineering, Faculteit der Letteren KU Nijmegen (28 sept. 1979);

Ook in: Verslagen Computerlinguïstiek No. 2 (1981), KU Nijmegen.

Jan van Bakel
Vertaling en Semantische Representaties, Gastcolleges RUG, 7 december 1979.


1980

Jan van Bakel

Automatisering van het WBD; Een voorstel; in: Liber Amicorum Weijnen, Assen 1980, pag. 21-28.

Lody Pieters, Hilde Schreel-Noe, Jan van Bakel
Moeilijk dat het was Het Voegwoord DAT; Gramma, jrg. 4 (1980) No. 1, pag 2-28.

Jan van Bakel
Corpus van Middelnederlandse Teksten (tot en met het jaar 1300), uitgegeven door Maurits Gysseling enz.; Forum der Letteren 21 (1980), 56-62.

Jan van Bakel
Vertaling en Semantische Representaties, Voordracht voor het Grammatica--Colloquium KUN, 28 maart 1980.


1981

Jan van Bakel

ALS, OF en DAT onder COMP, in: Studies voor Damsteegt, Publicaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, Leiden 1981, pag. 9-18.

Jan van Bakel
Een nieuwe versie van AMAZON, Verslagen Computerlinguïstiek, No. 2 (1981), KU Nijmegen.

Jan van Bakel en Sietse Hoogeboom
Eksperiment met een Kasusgrammatika, Verslagen Computerlinguïstiek, No. 2 (1981), KU Nijmegen.

Jan van Bakel
Transformationele Analyse; Thema's van het onderzoekprogramma Computerlinguïstiek KU Nijmegen, Verslagen Computerlinguïstiek, No. 2 (1981), KU Nijmegen.

Jan van Bakel
A.M.F.J. Moerdijk, Continentaalwestgermaanse en Centraalromaanse heteroniemen voor het begrippencomplex Rok-Onderrok-Jurk; ruimtelijke verbreiding en methodische verdieping van het areaallinguïstisch onderzoek. Dissertatie Nijmegen 1979; Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 97 (1981),> 212-221.


1982

Jan van Bakel

Automatic Semantic Analysis of WH-Movement in Dutch, ITL Review of Applied Linguistics, 58 (1982), 45-81.

J.J.A. van Bakel
Automatisch Vertalen, NRC (Wet.& Ond.) 30 september 1982, pag. 2.


1983

Jan van Bakel

Depassivisering e.a. in CASUS(82); Verslagen Computerlinguïs-tiek No. 3 (1983), 65-73.

Jan van Bakel
A.T.W. Witkam, DLT / Distributed Language Translation/ Feasibility Study of a Multilingual Facility for Videotex Information Network113.s, BSO, Utrecht 1983.

Jan van Bakel
Methodologie van de Computerlinguïstiek Gramma, 7 (1983), pag. 100-113.


1984

Jan van Bakel

Automatic Semantic Interpretation, A Computer Model of Understanding Natural Language, Foris Dordrecht 1984.

Jan van Bakel
A.P.M. Witkam, DLT - Distributed Language Translation - A multilingual facility for videotex information networks, BSO Utrecht Informatie Maandblad voor Gegevensverwerking, jaargang 12/1984, pag. 1010-1011.


1985

Jan van Bakel

Dummy Pronomina - Behandeling van semantisch lege voornaamwoorden in een automatisch semantisch interpreterend systeem; Verslagen Computerlinguïstiek 4(1985), 113-129.

Jan van Bakel
VF-Pamflet, Weurt 1985.


1986

Jan van Bakel

J. de Vries/F. de Tollenaere, Etymologisch Woordenboek/ Waar komen onze woorden vandaan?, Aula, Het Spectrum, Utrecht - Antwerpen 1983 (369 pag.); Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 101 (1985), 232-239.


1987

Jan van Bakel

Semantische interpretatie van zinnen met een copula, Verslagen Computerlinguïstiek 5(1987), pag. 63-77.


1988

Jan van Bakel

Abstractie in de taalwetenschap, Voordracht voor het Congres Synchronie en Diachronie, Instituut voor Neerlandistiek UVA, 4 febr 1988 (ongepubliceerd).


1990

Jan van Bakel

De Dood van het Vercken - Een beschouwing over de lotgevallen van het Instituut Nederlands van de KUN in de jaren 1960 -- 1975, Nijmegen 1990.


1991

Jan van Bakel

3 Columns van onzekere datum:

de eerste

de tweede

en de derde


Jan van Bakel

4 Sonnetten, privé uitgave Nijmegen 1991.


1993

Jan van Bakel

Historische Syntaxis en Computerlinguïstiek -- Afscheidscollege als hoogleraar van de KUN, Nijmegen 1993.


1996

Jan van Bakel

Lokwoorden voor huisdieren in Nederland, Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut Nr. 8, 1996 (136 pp.)

Jan van Bakel
Het reglement, in: Nunc meminisse iuvat; Reunistenvereniging Beekvliet, 8e jaargang no. 2, pag. 22 - 25, november 1996.


1997

Jan van Bakel

Dorsvloerbenamingen, Cultuurhistorische interpretatie van een taalkaart, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, LXIX (1997) blz. 85 - 141.


1998

Jan van Bakel

Op reis genoteerd, in: Promenade, Twintig Brabantse dichters over 's-Hertogenbosch, 1998.

Jan van Bakel

Antoon en Anna - Een Rome-bedevaart in 1933, Eigen beheer Nijmegen 1998; 48 pp.


1999

Jan van Bakel

Namen voor Vaars en Vaarskalf - Met een inleiding over Lexicografie en Taalgeografie; in: Jaarboek van de Stichting van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, blz. 54 - 67, Leiden 1999.


2000

Jan van Bakel

Woordstudies in het betekenisveld ''Afrastering'', Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, LXXII (2000) blz. 153 - 202.


2001

Jan van Bakel

Jullie - een dialectgeografische oefening, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, LXXIII (2001) blz. 345-360.


2004

Jan van Bakel

Twee dagen oorlog - Nuenen, september 1944, De Drijehornickels, Heemskundekring Nuenen, Jaargang 13 * Nummer 2 * september 2004, blz.38 - 51.


2009

Jan van Bakel

Twee jaar extra, in: Nunc meminisse iuvat; Reunistenvereniging Beekvliet, jaargang 21 Nr 1, april 2009, pag. 25-28.